HORTI | Chuť zdravia

Projekt spolufinancovaný z prostriedkov EÚ

HORTI s.r.o., na základe svojej žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Prijímateľ
Názov: HORTI s.r.o.
Sídlo: Južná trieda 66, 040 01 Košice
IČO: 43 792 782
Kód projektu: 042PO080025

Názov a opis: 

Zvyšovanie kapacity výroby kvasenej kapusty

Projekt rieši zlepšenie, primárne spracovanie a predajnosť produktov poľnohospodárstva, pričom osobitný dôraz je kladený na samotné zvyšovanie objemu  a efektivity výroby spoločnosti HORTI, s.r.o., tvorbu pracovných miest, a prispieva k zabezpečeniu potravinovej sebestačnosti Slovenska posilnením slovenského potravinárskeho priemyslu a to prostredníctvom rastu efektívnosti, exportnej výkonnosti a konkurencieschopnosti a to aj cestou rozvoja zamestnanosti a technologických inovácií vo vidieckych oblastiach.

Miesto realizácie projektu: Bzenov
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Pôdohospodárska platobná agentúra

Kód výzvy: 8/PRV/2015 
Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Fokusová oblasť prioritná: 3A
Opatrenie: 4 Investície do hmotného majetku – časť B. Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby
Podopatrenie: 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov