Barion Pixel
loader black loader black loader product loader white

Všeobecné obchodné podmienky

Pred tým, než u nás nakúpite a využijete naše služby si prosím poriadne prečítajte tieto obchodné podmienky a upozornenia. Nasledujúce obchodné podmienky sú zmluvou medzi Vami ako Kupujúcim a internetovým obchodom Horti.sk ako Predávajúcim. Zaškrtnutím vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami a ustanoveniami uvedenými nižšie.

1. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu Horti.sk. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Podmienky nie sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vo veciach, ktoré neupravujú tieto Podmienky upravujú základné zásady a princípy obchodných vzťahov príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov. Ak nie je písomnou zmluvnou formou medzi dodávateľom a zákazníkom uvedené inak, všetky ustanovenia, ktoré sú tu uvedené sú platné.

2. Vymedzenie základných pojmov

„Kupujúcim“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú Objednávku. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov.

„Príjemcom“ sa rozumie v Objednávke Kupujúcim zadefinovaná fyzická alebo právnická osoba určená na prevzatie predmetu Objednávky na adrese uvedenej v registračnom formulári ako miesto dodania (ďalej len „Dodacia adresa“).

„Predávajúcim“ je: HORTI s.r.o., IČO: 43 792 782, Južná trieda 66, Košice 040 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: sro, vložka číslo: 20626/V

„Objednávkou“ sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, poprípade Príjemcovi (pokiaľ nie je totožný s Kupujúcim), objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru a služby.

„Položkou“ sa rozumie ktorýkoľvek produkt z produktového katalógu. Objednávka môže obsahovať niekoľko položiek z produktového katalógu a taktiež každá položka v Objednávke môže byť zastúpená rôznym počtom kusov, alebo podľa váhy.

„Registrácia“ -  registrovať sa u predávajúceho môže kupujúci ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba.   Právnické osoby majú povinnú registráciu, ktorá bude následne potvrdená Predávajúcim.

 

3. Cena tovarov a služieb

3.1  Všetky ceny uvedené na Stránke sú vrátane DPH v príslušnej výške určenej v zmysle právnych predpisov platných a účinných v čase platby za tovar.

3.2  Pri tovaroch, pri ktorých sa váži ich hmotnosť, čiže napríklad pri zelenine a ovocí, je účtovaná cena vypočítaná na základe skutočnej hmotnosti naváženej v čase váženia tovaru. Ceny ostatných produktov sú tie, ktoré sú uvedené na Stránke v čase zaslania Objednávky a ceny v tejto výške sú aj účtované.

3.3  Výsledná cena objednávky zahŕňa cenu produktu, dane a poplatky. Výsledná suma Objednávky je tiež súčet ceny za tovar a ceny za dovoz tovaru ako službu.
3.4  U akceptovanej a uhradenej Objednávke je cena takto objednaného tovaru záväzná pre obe zmluvné strany.
3.5  Cena tovaru môže byť Predávajúcim zmenená pred potvrdením objednávky ak sa zmenia právne predpisy, menové kurzy, výrazne narastie inflácia alebo sa zmenia ceny výrobcov alebo dodávateľov tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená.

3.6.  Ceny tovarov na Stránke sa priebežne menia v závislosti od aktuálnych ponúk obchodných partnerov a dodávateľov Predávajúceho.

 


 

4. Objednávka

4.1  Odoslaním Objednávky vzniká návrh kúpnej zmluvy, kupujúci tým zároveň záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Rovnako tiež súhlasí so všetkými ustanoveniami Podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto Objednávky.

4.2  Všetky Objednávky vytvorené prostredníctvom Stránky sú pre Kupujúceho záväzné. Minimálna hodnota objednávky je 60,- € s DPH.
4.3  Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením Objednávky Predávajúcim. Kupujúci obdrží potvrdenie objednávky e-mailom. Ak kupujúci nedostane potvrdenie objednávky, objednávka nemá pre Predávajúceho záväzný charakter.
4.4  Kúpna zmluva nadobúda účinnosť zaplatením v zmysle odseku 5 “platobné podmienky“.
4.5  Objednávka je odoslaná kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“ pri spracovaní nákupného košíka na Stránke „Pokladňa“.
4.6  Záväzným pre účely Objednávky je len výber tovaru na základe popisu, vizuál a obrázky majú iba informatívny charakter.
4.7  Pracovnými dňami je považovaný čas od 06.00 do 18.00 od pondelka do nedele pokiaľ na ne nepripadá štátny sviatok a/alebo deň pracovného pokoja.

4.8  Hmotnosť produktov odhadnutá za účelom zistenia celkovej hmotnosti nákupu je orientačná, nemusí zodpovedať skutočnosti.

4.9 Objednávka odoslaná do 14:00h bude vybavená do 24 hodín. V prípade odoslania objednávky po 14:00h, je lehota na vybavenie 48 hodín.

 

5. Platobné podmienky

5.1  Objednávka môže byť uhradená elektronickou platbou prostredníctvom platobnej brány BARION priamo na stránke Predávajúceho, na základe čoho je Kupujúcemu zmrazená suma na jeho účte podľa objednávky aj s plus 15% prirážkou, nakoľko váha tovaru a teda aj výsledná suma pri dodaní tovaru Kupujúcemu sa môže líšiť od potvrdenej objednávky. Konečná suma podľa vydania tovaru v korešpondencií s objednávkou Kupujúceho, bude stiahnutá z účtu Kupujúceho presne podľa dodania tovaru Kupujúceho. Zároveň, Informácie o platobnej karte Kupujúceho sa nedostanú k Predávajúcemu. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska a číslo jeho povolenia je H-EN-I-1064/2013.

Objednávka môže byť uhradená personálu na pokladni v priestoroch HORTI pri osobnom odbere objednávky.

Objednávka môže byť uhradená aj bankovým prevodom, podľa dodanej faktúry Kupujúcemu, ak je Kupujúci ústne či písomne dohodnutý na takejto spolupráci s HORTI s.r.o.

Objednávka môže byť uhradená aj v hotovosti či kartou pri prevzatí tovaru šoférovi HORTI, ak je Kupujúci ústne či písomne dohodnutý na takejto spolupráci s HORTI s.r.o..

5.2  Inak realizovaná platba môže byť akceptovaná iba na základe predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho.
5.3 Dokladom o zaplatení je faktúra vystavená a zaslaná na e-mail Kupujúceho.

 

6. Dodacie podmienky

6.1  Tovar bude Kupujúcemu doručený na adresu uvedenú v poli „Dodacie údaje“ – Dodacia adresa (ulica, číslo, psč).

6.2  Tovar je možné dodať od pondelka do soboty. Dodacia doba sa líši podľa miesta dodania. Ak na niektorý z uvedených dní pripadá štátny sviatok a/alebo deň pracovného pokoja, tento deň môže byť považovaný ako nepracovný.
6.3  Miestom dodania tovaru je Dodacia adresa, ktorú si určil Kupujúci na Stránke Pokladňa v časti „Dodacie údaje“. Kupujúci môže určiť inú fakturačnú adresu ako dodaciu adresu ak je iná ako fakturačná.
6.4  Ak nebude objednávka dodaná kompletne, Kupujúcemu bude zohľadnená príslušná čiastka za nedodaný tovar. Ak Kupujúci uhradil Objednávku vopred, bude mu takto vzniknutý preplatok pripísaný na jeho pôvodný účet v Banke (z ktorého prišla platba) najneskôr do 14 kalendárnych dní. V prípade ak kupujúci uhradil Objednávku cez platobnú bránu BARION, tak pri dodaní tovaru, bude Kupujúcemu stiahnutá suma z účtu len toľko ako bude tovar dodaný. Zároveň pri osobnom odbere alebo platbe šoférovi, bude Kupujúci hradiť len sumu podľa toho, ako mu bol tovar doručený.


6.5  Kupujúci môže prebratím Objednávky poveriť aj inú osobu, čiže Príjemcu. Ten môže prebrať tovar v prípade neprítomnosti Kupujúceho v čase, ktorý si Kupujúci vybral pre donášku tovaru. Príjemca súhlasí s prebratím tovaru za rovnakých podmienok a pravidiel, ktoré si pre donášku vybral Kupujúci. Osobu na Dodacej adrese, ktorá preberie tovar Predávajúci považuje za autorizovanú osobu na prebratie tovaru. Ak nebude v priestoroch prebratia tovaru prítomný ani Kupujúci, ani Príjemca, Predávajúci ihneď skontaktuje Kupujúceho v snahe dohodnúť sa na inom termíne alebo čase dodávky tovaru. V prípade neprebratia Objednávky v určený deň, je znáša Kupujúci riziko znehodnotenia objednaného tovaru.
6.6  Doručenie Objednávky znamená dopravenie tovaru po prvé uzamykateľné dvere domu či bytového domu. Ak býva Kupujúci v obytnom súbore, do ktorého je vstup obmedzený (napríklad brána a pod.), je povinný zabezpečiť personálu Predávajúceho prístup. Predávajúci nie je zodpovedný za nedodanie tovaru v prípade neumožnenia prístupu na Dodaciu adresu.
6.7  Ak nastane nepriaznivé počasie alebo iné komplikácie, dodávka tovaru bude týmto podmienkam prispôsobená. Pokiaľ bude dodávka výrazne meškať, Predávajúci Kupujúceho skontaktuje a upovedomí o predĺžení času dodania. Tovar bude Kupujúcemu doručený v prvý možný termín, ktorý to podmienky umožnia. Ak nebude možné objednávku doručiť kvôli Kupujúceho dôvodom, Kupujúci je povinný odobrať tovar na mieste určenom Predávajúcim.
6.8 Ak Kupujúci zaplatí plnú sumu objednávky a tovar si prevezme, prejde naňho vlastnícke právo vzťahujúce sa k tomuto tovaru.

6.9 Ceny dopravy:

Pri kúpe tovaru do 150€ s DPH je účtovaná doprava v sume 3,90€ s DPH.

Pri kúpe tovaru v hodnote nad 150€ s DPH, doprava účtovaná nie je.

 

7. Storno objednávky

7.1  Zadanú Objednávku môže Kupujúci stornovať e-mailom na adresu: objednavky@horti.sk, alebo telefonicky na zákazníckej linke 055/729 87 17 a to s uvedením čísla objednávky najneskôr 60 minút po vykonaní objednávky. Alebo to odkonzultovať s obchodným zástupcom s ktorým komunikuje.
7.2 Predávajúci má právo stornovať objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, v prípade, že tovar už nedodáva alebo nevyrába alebo sa výrazne zmenila cena dodávateľom. Ak táto situácia nastane, Predávajúci bude bez zbytočného odkladu kontaktovať Kupujúceho a dohodnú sa o ďalšom postupe. Ak sa Predávajúci s Kupujúcim v tejto veci nedohodnú o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení a Kupujúci už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil, Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

8. Reklamácia objednávky a záručná doba

8.1  Predávajúci zaručuje kvalitu dodávaného tovaru.
8.2  Pri prebraní tovaru by si mal Kupujúci skontrolovať, či dostal kompletnú objednávku a či nie je tovar poškodený. Kupujúci musí tovar uskladňovať tak ako je uvedené v inštrukciách výrobcu na obale daného produktu. Predávajúci neuzná Kupujúcemu reklamáciu v prípade, že zákazník nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo ak bola vada spôsobená jeho zlou manipuláciou a skladovaním.
8.3  Reklamovať sa môže len tovar zakúpený prostredníctvom www.horti.sk. Reklamáciu je potrebné uplatňovať bezodkladne, a to hneď na mieste pri doručení tovaru Kupujúcemu.
8.4  Reklamácia musí byť vyhotovená emailom na kontaktné údaje [email protected], alebo [email protected] alebo telefonicky obchodnému zástupcovi s ktorým klient komunikuje. 8.5  Na tovar sa vzťahujú tie isté záručné podmienky, ako sú uvedené na výrobku od daného výrobcu/dovozcu/dodávateľa.
8.6  Ak bude tovar včas reklamovaný a bol preukázateľne zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.horti.sk (faktúra alebo príjmový pokladničný doklad), reklamácia bude riešená po dohode s kupujúcim vrátením tovaru, výmenou za nový tovar, odrátaním sumy reklamovaného tovaru v nasledujúcej objednávke alebo vrátením uhradenej čiastky na bankový účet kupujúceho.

8.7  Za všetky straty, ktoré Kupujúci spôsobí Predávajúcemu úmyselným porušením niektorých z predchádzajúcich ustanovení alebo neuvedením pravdivých údajov vo svojom registračnom formulári zodpovedá Kupujúci Predávajúcemu.
8.8  Záručná doba na potraviny je rovnaká ako dátum spotreby uvedený na obale.  Výrobky, ktoré nemusia mať uvedenú záručnú dobu podliehajú zákonnej záručnej dobe. Pri používaní tovaru sa musí Kupujúci riadiť návodom na použitie a údržbu.
8.9  Priložený doklad o predaji zaslaný e-mailom pri dokončení objednávky slúži zároveň ako záručný list. Záručná doba plynie dňom odovzdania tovaru. Záruku si môže Kupujúci uplatniť prostredníctvom zákazníckeho servisu Predávajúceho. Práva a povinnosti Kupujúceho upravuje Občiansky zákonník.

9. Ochrana osobných údajov

9.1  Predávajúci urobí všetko preto, aby zabezpečil úplnú diskrétnosť informácií o Kupujúcom a zabezpečil, aby boli dostupné len osobám, ktoré tieto informácie potrebujú k realizácií služieb Predávajúceho.

9.2  Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej Objednávky v rámci internetového obchodu www.horti.sk, Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a archivovaním jeho osobných údajov a jeho nákupov pre účel poskytovania služieb Predávajúceho v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas poskytuje Kupujúci na neurčitú dobu a kedykoľvek ho môže písomne odvolať. Ak Kupujúci svoj súhlas odvolá, Predávajúci musí odstrániť zo svojej databázy všetky jeho osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu.
9.3  Predávajúci je zaviazaný, že osobné údaje Kupujúceho neposkytne v žiadnej podobe tretej strane. Osobné údaje Kupujúceho budú podľa zákona použité výhradne pri komunikácii medzi Predávajúcim a Kupujúcim a budú prísne zabezpečené. Údaje sú spracúvané a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

10. Práva a povinnosti kupujúceho

10.1  Kupujúci je zodpovedný za aktuálnosť svojich údajov, ktoré zadal na Stránke, a to údajov vrátane adresy, telefónneho čísla, emailovej adresy, platobných informácií a údajov týkajúcich sa iného príjemcu tovaru. Svoje údaje môže Kupujúci aktualizovať v sekcii „Môj účet“ na Stránke alebo cez zákaznícky servis Predávajúceho.

10.2  Kupujúci musí byť v akomkoľvek čase zvoleného časového intervalu dostupný a schopný prevziať Objednávku.
10.3   Ak nie je tovar pri prevzatí Príjemcom v zhode s kúpnou zmluvou, Kupujúci má právo na dodanie tovaru zodpovedajúcemu kúpnej zmluve zo strany Predávajúceho, a to bez zbytočného odkladu a podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou daného tovaru za tovar objednaný alebo za iný porovnateľný tovar.
10.4  Kupujúci má právo, aby boli jeho osobné údaje vymazané z databázy Predávajúceho, ak ho o to písomne požiada. Predávajúci je zaviazaný najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti Kupujúceho, údaje o Kupujúcom z databázy vymazať. Po vymazaní osobných údajov v databáze zostanú výlučne údaje potrebné pre účely účtovníctva, daňové účely ako aj iné účely v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých predpisov.

11. Práva a povinnosti predávajúceho

11.1  Medzi povinnosti Predávajúce patrí spracovanie záväznej Objednávky, odoslanie objednaného tovaru a jeho dodanie na dodaciu adresu Kupujúceho, ak je tovar dostupný na sklade Predávajúceho alebo u jeho partnerov. Okrem toho je povinný vymazať registrovaného zákazníka z databázy, ak o to zákazník písomne požiada.
11.2  Predávajúci môže od kúpnej zmluvy (záväznej Objednávky) odstúpiť až do okamihu dodania tovaru, ktorý je predmetom danej kúpnej zmluvy. Môže tak urobiť z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci si je plne vedomý, že Predávajúci spravidla od takej zmluvy odstúpi v prípade, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva.
11.3  Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb pri publikovaní jednotlivých údajov na Stránke.

11.4  Predávajúci má právo na jednostrannú zmenu ustanovení týchto Podmienok a tiež všetkých cien a poplatkov, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Nové Podmienky a cenník budú pre Kupujúceho platné a záväzné ich uverejnením na Stránke.

12. Dostupnosť stránky

12.1  Kupujúci si je vedomý, že môže nastať taká situácia, kedy nebude Stránka prístupná alebo nebude z nejakého dôvodu fungovať.
12.2  Kupujúci súhlasí s tým, že je zodpovedný za dôvernosť informácií týkajúcich sa jeho ID a hesla a znášaním poplatkov súvisiacich s použitím jeho hesla na Stránke. Súhlasí tiež, že v prípade neoprávneného nahlásenia na Stránku pod jeho ID a heslom bez odkladu informuje zákaznícku linku Predávajúceho a nebudete toto heslo a ID používať do okamihu, kým mu Predávajúci neodsúhlasí ďalšie používanie jeho ID a hesla.
12.3  Kupujúci súhlasí so zákonmi, ktoré upravujú služby poskytované Predávajúcim, Stránky a týmito Podmienkami. Potvrdzuje, že je plnoletý (18 ročný a viac) a je spôsobilý súhlasiť so zmluvou a vykonávať hore uvedené povinnosti.

13.  Autorské práva a licencie

13.1  Označenie „www.horti.sk“, všetky logá Predávajúceho a všetky tituly, mená, písma, fotografie produktov, grafika, tlačidlové ikony, ochranné známky, známky služieb, a/alebo pracovný odev Predávajúceho alebo iný majetok patriaci Predávajúcemu nesmie byť použitý inak ako je určené v týchto obchodných podmienkach. 
13.2  Všetky ostatné ochranné známky, mená produktov a názvy spoločností alebo logá, ktoré sa objavujú na Stránke vlastnia ich zákonní vlastníci. Kupujúci nemá žiadne vlastnícke ani autorské právo, ktoré by sa týkali týchto ochranných znakov, loga, názvov používaním Stránky alebo služieb Predávajúceho.

13.3 Celý obsah vrátane grafiky, textu, dizajnu, úprav, výberov, zbierania a celého softvéru vlastní Predávajúci. Ten dáva súhlas výlučne na ich prezeranie, elektronické kopírovanie a tlačenie v papierovej podobe za účelom zriadenia Objednávky.
13.4  Iné používanie materiálov zo Stránky, vrátane modifikácie, distribúcie, či kopírovania za iným účelom ako za účelom objednávky je bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho zakázané. Kupujúci alebo tretia strana si je vedomý, že jediným vlastníkom týchto materiálov je Predávajúci. Stiahnutím týchto materiálov Kupujúci ani tretia strana nezískava žiadne vlastnícke ani autorské práva. Predávajúci má právo kedykoľvek odvolať túto autorizáciu a akékoľvek použitie môže byť okamžite prerušené písomným oznámením zo strany Predávajúceho.

14. Záverečné ustanovenia

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov sa týmito Podmienkami žiadnym spôsobom nemenia. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť zapríčinili oneskorenie plnenia záväzkov Predávajúceho, za toto oneskorenie Predávajúci nezodpovedá a má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

Posledná aktualizácia obchodných podmienok prebehla dňa 2.12.2022

 

Nenechajte si ujsť

naše novinky

Prihláste sa do odberu noviniek.

Naši partneri